Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przyznanej przez Prezydenta-Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 18.000,00 zł (słownie: osiemnastu tysięcy złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 9.000,00 zł (słownie: dziewięciu tysięcy złotych) na działalność gospodarczą.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. subwencji osób prawnych,
  3. zbiórek i imprez publicznych,
  4. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
  5. działalności gospodarczej,
  6. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  7. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  8. wpłat 1% podatku od podatników.

Wpłaty pochodzące z 1% podatku oraz inne dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych ogólnych i szczegółowych, o których mowa w § 7. ust. 4 Statutu Fundacji.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

Fundacja posiada 100% udziałów w spółce Serwis Rehabilitacyjny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.